Novinky

21.09.2020 08:15
pre ZÁKLADNĚ ŠKOLY   ZLEPŠENIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V TRIEDE Cieľ: mapovanie vzťahov v triede, schopnosť spolupráce a akceptovania sa navzájom, aktivity zamerané na zlepšenie celkovej atmosféry v triede.   Forma: práca so skupinou Cieľová...
06.05.2020 07:50
Milí rodičia, v súvislosti s aktuálne prežívanými zmenami v každodenných životoch nás i našich detí, realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie výskum COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu. Výsledky výskumu môžu napomôcť prispôsobiť aktuálne smerovanie v...
08.04.2020 08:06
Informácie k zápisom do ZŠ a k vyšetreniam školskej zrelosti     Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým,...
11.09.2019 13:20
Téme metodického dňa - MULTIDISCIPLINÁRNA spolupráca vedenia školy, predagógov, odborných zamestnancov školy, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP pri riešení starostlivosti o deti so ŠVVP. Kde?     ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa Kedy?   15. 10. 2019 od...
20.11.2015 10:58
Máte doma nadaného predškoláka?   Vážení rodičia!   Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?   V šk.r. 2019/2020 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul....
20.11.2015 10:13
BUDEME MAŤ PRVÁKA.doc (50 kB)

Úvodná stránka

CPPPaP je poradenské zariadenie, ktoré vzniklo v r. 1997 ako Pedagogicko-psychologická poradňa. Od roku 2010 je CPPPaP Šaľa právnym subjektom so zriaďovateľským statusom Okresného úradu Nitra - odbor školstva.   CPPPaP Šaľa poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú,...

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com