Programy, vzdelávania. ktoré CPPPaP v Šali poskytuje - § 69 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 138/2019 Z.z.: 

Aktualizačné vzdelávanie pre OZ CPPPaP Šaľa

1. Zákon č. 138/2019 Z. z. z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.Mobbing, bossing, staffing

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com