bezplatná zelená linka VUDPaP 0800 864 883 počas pracovných dní od 9.00 - 18.00 hod.

30.03.2020 11:14

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ul.1.mája č. 898/2
Šaľa
92701
(za ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya)
031/7705464, mobil 0948 353 380 cpppapsala@gmail.com